Blok textu: info
 
OBSAH   SKUPINA URČENIE popis obr.
 
SENZORY SENZORY induktívne detektory priblíţenia kovového (vodivého) predmetu
PANEL. PRÍSTROJE   0.1 - 22 mm, 500Hz - 2kHz, -25°C aţ +125°C (-40 aţ +100°), min. ¸4x27
MONITOR. RELÉ   rôzne materiály a mechanické vyhotovenia, kábel/konektor, NC/NO
ČASOVÉ RELÉ kapacitné detektory priblíţenia nekovového (nevodivého) predmetu /vđetkých predmetov
MERANIE EL.ENERGIE   0.1 - 25 mm, nastaviteľná citlivosť, 1Hz - 50Hz, 10 - 250V, -25°C aţ +85°C
BEZPEČ. MODULY   rôzne materiály a mechanické vyhotovenia
SSR vodivostné najmä ako hladinové spínače, SONDA + ZOSILŇOVAČ
SOFTĐTARTÉRY ultrazvukové pre meranie prítomnosti telesa, resp. vzdialenosti od telesa
PRÚDOVÉ TRAFÁ   M18, M30, spínacie, analógové, programovateľné + zosilňovač
SPÍNANÉ ZDROJE fotoelektrické pre zisťovanie prítomnosti telesa na základe preruđenia, príp. zoslabenia odra-
FREKVENČ.MENIČE   zeného svetelného lúča
SNÍMAČE POLOHY   reflexné, difúzne, snímače farby, závory, modulár. systémy, odrazky
POČÍITADLÁ magnetické pre snímanie priblíţenia telesa s magnetom, resp. magnetického telesa
PROCESNÉ DSP   dverné kontakty, đtrbinové detektory, plavákové typy - hladinové snímače
KROKOVÉ MOTORY   rôzne materiály a mechanické vyhotovenia
RIADIACE JEDNOTKY merače veličín prostredia meranie rýchlosti prúdenia vzduchu
SERVOMOTORY                   meranie obsahu CO2
VENTILÁTORY                   meranie vlhkosti a teploty
koncové spínače 0.1 - 32N, IP65 - IP67, 30 - 66mm, plast/kov
  rôzne vyhotovenia - kolieska, páčky, piesty ...
pohybové MW senzory mikrovlnné senzory - snímanie zmien MW poľa v pásme K
INÉ   určené pre otváranie pohyblivých dvier a pod.
  filter pre elimináciu vplyvu počasia, moţnosť nastavenie IR ovládačom
prísluđenstvo odrazky pre fotoelektrické detektory
  zosilňovače pre ultrazvukové, vodivostné ...
  pripojovacie konektory priame, uhlové
PANEL. PRÍSTROJE   digitálne panelové meracie prístroje
  EDM 35 - modulárny systém pre viacparametrové panelové meradlo el. veličín
  DI3-72 - AC/DC ampérmeter/voltmeter - digit. 3x LED červ.
MONITOR. RELÉ   relé pre presnú kontrolu väčđiny beţných el. veličín
  prúdové, napäťové, frekvenčné, výkonové ...
ČASOVÉ RELÉ   jednofunkčné alebo univerzálne relé pre rôzne časové funkcie
  čas odpadu, príťahu, cyklovač, multifunkčné, programovacie relé
MERANIE EL.ENERGIE   DIN alebo panelové digit. prístroje
  meranie spotreby, analyzátor siete, viacúčelový merač, prevodník ...
BEZPEČ. MODULY reléové moduly pre pouţitie so snímačmi na zaistenie bezpečnosti obsluhy ...
  dvojručné ovládanie, výťahy, svetelné závesy, rohoţe, núdzové ...
rohoţe tlakové snímače v rohoţi indikujú prítomnosť osoby
magnet. senzory aktivované len zakódovaným magnetom
svetel. závory zabraňujú úrazom priblíţením časti tela do nebezpečného priestoru
SSR   polovodičové relé 1 - 125A, pre 60 - 660V, vstup od 3V
 /solid state rele/ 1-Fáz. do DPS malé polovodičové relé s vývodmi pre spájkovanie do plođných spojov
1F na DIN liđtu SSR do 50A na DIN liđtu, moţnosť pouţiť chladič
1F priemysl. SSR 10 - 100A, skrutkovanie, pouţíva sa chladič, aj adapt. na DIN
2F riadenie 2 fáz - úspora
3F veľké 3 fázové SSR, aj s chladičom, aj na DIN, spínanie v nule ...
chladiče malé - väčđie - najväčđie
prísluđenstvo teplovod. pasta/podloţka, ochr. kryty, pätice, adapt. na DIN liđtu ...
SOFTĐTARTÉRY   SSR pre plynulý rozbeh a pozvoľné zastavenie 3F motorov
  127 - 600V, 2.2 aţ 45 kW, riadenie24 - 550 V AC/10 - 110V DC
  aj interné riadenie
PRÚDOVÉ TRAFÁ beţné do priemeru kábla 200 mm, primár. prúd do 6000 A, napätie syst. do 720 V,
  48 - 62 Hz, CE
s deleným jadrom pre jednoduchđie dodatočné meranie
SPÍNANÉ ZDROJE jednofázové na DIN liđtu, 5/12/24/48V DC, 210mA - 20A, kvalitné
trojfázové na DIN liđtu, 12/24/48V DC, 120 - 960W, 5 - 40A, kvalitné
modulárne v krytoch MODULBOX, 5/12/24V DC, 420mA - 12A
FREKVENČ. MENIČE jednofázové na DIN/panel, 0.1 - 650Hz, 1.2 - 4 kVA, 200 - 240V
trojfázové na DIN/panel, 0.1 - 650Hz, 1.7 - 110 kVA, 380 - 480V
SNÍMAČE POLOHY inkrementálne snímač uhlového prírastku na osi, resp. dutine (dutý hriadeľ)
absolútne jedno a viacotáčkové snímače polohy, IP 54/64/65
  magnetické - rozlíđenie 10 aţ 26 bit
  optické - rozlíđenie10 aţ 36 bit
polohovanie vretena zobrazovanie polohy vretena/riadiaca jednotka/DC motor
meranie dĺţky mechanické/magnet. lineárne/magnet. rotačné
POČÍTADLÁ mechanické počítanie mech. impulzov, meranie dĺţky pomocou mer. kolieska
elektromechan. mechanic. počítadlo el. impulzov
elektronické programovateľné matemat. a čas. funkcie, pripoj. na PC ...
tachometre 25 - 40000Hz, LED/LCD 6/8 digit, RS 232/485 ...
počít. prevádzk. hodín LCD/mechanické, 6-8 digit, nulovanie, aj zálohov. Li bat.
PROCESNÉ DSP   panelové zobrazovače procesov, programovateľné
  SSI, ProLine
  riadiace jednotky s pamäťou
KROKOVÉ MOTORY   2-fázové, 0.032 aţ 15.5 Nm
  krok 0.9°, 1.8°
SERVOMOTORY motory AC - 0.5 aţ 30kW
  DC - 23 aţ 500W
prísluđenstvo zosilňovače /riadenie/
RIAD. JEDNOTKY   pre krokové motory 100V alebo 24V
  unipolárne, bipolárne
VENTILÁTORY DC 40x40 aţ 140x140, resp ¸172, ¸200
AC 60x60 aţ 160x160, resp ¸172
axiálne  
radiálne 76/120/150 mm